שטים צעטל פראגע 3 :#מעסטן די ריכטיגע קאסט פון לעבן

BALLOT QUESTIONS

Three questions will appear on your ballot November 8, 2022. Learn more about what’s on your ballot below.

שטים צעטל פראגע 3

מעסטן די ריכטיגע קאסט פון לעבן

דער פארשלאג וואלט געטוישט די סיטי טשארטער צו:  

געפאדערט אז די סיטי זאל מאכן א “ריכטיגע קאסט פון לעבן” מעסטונג צו נאכגיין די ווירקליכע קאסט  אין ניו יארק סיטי פון נאכקומען נויטיגע געברויכן, אריינגערעכנט האוזינג, עסן, טשיילדקעיר,  טראנספארטאציע, און אנדערע נויטיגע געברויכן, און אן רעכענען פובליק, פריוואטע, אדער  אומפארמאלע הילף, כדי צו אינפארמירן פראגראם פארבינדענע און פאליסי באשלוסן; און  

פאדערן די סיטי רעגירונג זאל באריכטן יערליך אויף די “ריכטיגע קאסט פון לעבן” מעסטונג.  זאל די פארשלאג ווערן אנגענומען

ןיא ןביוהעגנא ,ןטכיראב ןוא ןעלקיווטנא וצ גנוריגער יטיס טרעדאפעג טלאוו גאלשראפ יד 2024 א , ןא יטיס קראי וינ ןיא ןעניואוו וצ טסאק סע סאוו ןופ גנוטסעמ “ןבעל ןופ טסאק עגיטכיר” עכילרעי גנוטסעמ ענעגאלשעגראפ יד .ףליה עלאמראפמוא רעדא ,עטאווירפ ,קילבופ ןענעכערניירא טנגייאעג זיא ןכיורבעג עגיטיונ ןעמוקכאנ ןופ טסאק יד ןענעכער ךרוד ,טייקמירא רעדייא יוו דובכ ףיוא טכיוועג ןגייל וצ ,ןבאגסיוא טנעדנעפעד ןוא דליישט ,ריעקדליישט ,גניזואה ,וצ טצינערגאב טשינ רעבא ,טנכערעגניירא נייר עניימעגלא ,גנודיילק ,ריעקטלעה ,עיצאטראפסנארט ,ןסע ,ןטקודארפ ןגינייר ,ןטקודארפ טייק

 .סיוורעס טענרעטניא ןוא ,סיוורעס ןאפעלעט ,ןעלקיטרא דנוזעגזיוה “ןבעל ןופ טסאק עגיטכיר” יד  טייקמירא ןטסעמ וצ טצונעג ןרעוו סאוו ןטראדנאטס וצ באגוצ ןיא טעטכיראב ןראוועג טלאוו גנוטסעמ ןטיפענעב קילבופ ראפ גנוגיטכעראב ןעמיטשאב רעדא . רעדא עטקעריד א טכאמעג טשינ טלאוו סע .טירש ןופ טכער עטקערידמוא