שטים צעטל פראגע 2 :#אוועקשטעלן א ראסע גלייכבארעכטיגונג אפיס, פלאן, און קאמיסיע

BALLOT QUESTIONS

Three questions will appear on your ballot November 8, 2022. Learn more about what’s on your ballot below.

שטים צעטל פראגע 2

אוועקשטעלן א ראסע גלייכבארעכטיגונג אפיס, פלאן, און קאמיסיע

שטים צעטל פראגע 2 :#אוועקשטעלן א ראסע גלייכבארעכטיגונג אפיס, פלאן, און קאמיסיע  דער פארשלאג וואלט געטוישט די סיטי טשארטער צו:  

פאדערן סיטי-ברייטע און אגענטור-ספעציפישע ראסע גלייכבארעכטיגונג פלענער יעדע צוויי יאר. די  פלענער וואלטן אריינגענומען געפלאנטע סטראטעגיעס און צילן צו פארבעסערן ראסע גלייכבארעכטיגונג  און צו פארמינערן אדער אויסראטן ראסע אונטערשיידן;  

אויפשטעלן אן אפיס פון ראסע גלייכבארעכטיגונג און אויפנעמען א טשיף גלייכבארעכטיגונג אפיציר צו  פאראויס רוקן ראסע גלייכבארעכטיגונג און אויסארבעטן די סיטי’ס ראסע גלייכבארעכטיגונג פלאנירן  פראצעס. די אפיס וואלט געשטיצט סיטי אגענטורן אין פארבעסערן צוטריט צו סיטי סערוויסעס און  פראגראמען פאר די מענטשן און קאמיוניטיס וואס זענען נעגאטיוו באאיינפלוסט געווארן דורך  פארגאנגענע פאליסיס אדער שריט, און זאמלען און באריכטן דאטא פארבינדן צו גלייכבארעכטיגונג; און  

אויפשטעלן א קאמישאן אויף ראסע גלייכבארעכטיגונג, אויפגענומען דורך סיטי אויסדערוועלטע  באאמטע. אין אויפנעמען מענטשן פאר די קאמישאן, זענען אויסדערוועלטע באאמטע געפאדערט צו  נעמען אין באטראכט אויפגענומענע וועלכע זענען פארטרעטערס פון אדער האבן ערפארונג מיט ארבעטן  פאר א ברייטע פארשידנקייט פון קאמיוניטיס. די קאמישאן וואלט אידענטיפיצירט און פארגעשלאגן  פריאריטעטן צו אינפארמירן די ראסע גלייכבארעכטיגונג פלאנירן פראצעס און איבערקוקן אגענטור און  סיטי-ברייטע ראסע גלייכבארעכטיגונג פלענער.  

זאל די פארשלאג ווערן אנגענומען?

יטיס א טרעדאפעג ,גנוגיטכעראבכיילג עסאר ןופ סיפא ןא טנעפעעג טלאוו גאלשראפ יד – עסאר עטיירב  וצ גנוגיטכעראבכיילג עסאר ףיוא עיסימאק א טכאמעג ןוא ,ראי ייווצ עדעי ןאלפ גנוגיטכעראבכיילג יטיס יד קילבאפ ןיא ןייגרעביא ןוא ןכיורבעג ‘סיטינוימאק ןטערטראפ – יילג עסאר עטיירב גנוגיטכעראבכ  טכיוועג עלעיצעפס א טימ גנוגיטכעראבכיילג ןופ גנוכייררע סאד טניימ גנוגיטכעראבכיילג עסאר .ןאלפ  טמ רעלעפ ןכאמראפ ןופ סעצארפ א ןיירא טמענ ןוא ןכירטש ראטקאראכ עדנטעבראטימ ןוא עסאר ףיוא עראבכיילג עטרעמראפ ןופ ליצ יד טימ ,סעפורג עסאר ןשיווצ ןייזליואוו .עלא ראפ גנוגיטכ 

 ןכאמ ףיוא גנוריגער ןופ טכיוועג עלעיצעפס טגייל סאוו רוטנעגא ןא טשינ טאה גנוריגער ס’יטיס קראי וינ  טלעטש גאלשראפ יד .גנוגיטכעראבכיילג עסאר ףיוא טכיוועג טימ ,גנוגיטכעראבכיילג ןטיירפשראפ ןוא אורפ גנוריגער יטיס ןצאשפא ןוא ןענאלפ ראפ םאר א קעווא .גנוגיטכעראבכיילג ןרעקרעטשראפ וצ ןוו 

 גנוגיטכעראבכיילג עסאר ןופ סיפא 

 ףישט א ךרוד טריפעגנא ,גנוגיטכעראבכיילג עסאר ןופ סיפא ןא טנעפעעג טלאוו שיוט ענעגאלשעגראפ יד  יטויפעד רעדא טפיוה רונעגא ןופ לפאטש א ףיוא ,ראיעמ יד ךרוד ןעמונעגפיוא ריציפא גנוגיטכעראבכיילג מ ןלעטשוצ ןוא ןרינערט וצ רוטנעגא יטיס עדעי טימ ןטעברא וצ לבעליעווא ןעוועג טלאוו סיפא יד .ראיע  גנוזייוונא טימ ,רוטנעגא יטיס עדעי טלאוו ,ראי ייווצ עדעי .גנוגיטכעראבכיילג עסאר ףיוא ףליה עשינכעט לג עסאר רוטנעגא ןא טלקיווטנא ,גנוגיטכעראבכיילג עסאר ןופ סיפא יד ןופ רעד .ןאלפ גנוגיטכעראבכיי 

יטיס א ןיא רענעלפ גנוגיטכעראבכיילג עסאר רוטנעגא יד טפארק ןיא טגיילעגניירא טלאוו סיפא – עטיירב  טגנאלאבנא ןרוטנעגא ראפ ןטראדנאטס טלעטשעגפיוא טלאוו סיפא רעד .ןאלפ גנוגיטכעראבכיילג עסאר ל ןטסעמ וצ עיצאמראפניא ןופ גנוטכיראב ןוא גנולמאז יד יד ףיוא ןייזליואוו ןיא ןדיישרעטנוא ןוא רעכע 

 עסאר ןופ סיפא רעד .סיטינוימאק ןוא סעפורג ערעדנא רעדא ,עשינטע ,עסאר ןופ לפאטש  עסאר ןיא טכיירטשעגרעטנוא ןרעוו וצ “רעטנגעג טעטיראירפ” טריציפיטנעדיא טלאוו גנוגיטכעראבכיירג עטקרעמאב ףיוא טריזאב רענעלפ גנוגיטכעראבכיילג ,טייהטנוזעג ,גנוגיטכעראבכיילג ןיא ןדיישרעטנוא 

איצאס רעדא – קראטש רעייז ןרעוו וצ טייקכילניישראוו ס’טנגעג יד רעדא ,ןטייקירעווש עשימאנאקע 

 יד ןרעקרעטשראפ ןענעק סאוו ןעגנוריסאפ עגידרעטעפש ךרוד טסולפנייאאב םיקוליח . 

וגיטכעראבכיילג עסאר יד ןיא עלא ריא וצ באגוצ ןיא ןופ סיפא יד טלאוו ,סעצארפ גנולקיווטנא ןאלפ גנ 

יטיס א טלעטשעגקעווא גנוגיטכעראבכיילג עסאר – ןרעמראפ וצ םארגארפ ןייזעד טירטוצ עטיירב 

 ,סעסיוורעס ,ןעמארגארפ יטיס וצ ןעגנולכיורטש ןרענימראפ ןוא טירטוצ עטגיטכעראבכיילג אר ןופ סיפא רעד .ןסולשאב ןכאמ ןוא ,סעיצאקינוימאק טציטשעג ךיוא טלאוו גנוגיטכעראבכיילג עס 

 ןריסערדא וצ קיטקארפ ןוא ןצעזעג ןופ גנוריפנייא ןוא גנולקיווטנא יד טשרע ןגייל ןיא ןרוטנעגא  ןופ ץונאב סאד ןצינערגאב וצ טעברא ןעמענניירא ןעק סאוו ,סיטינוימאק רעדא ןשטנעמ ןופ “גנורעדינרעד” נורגרעטנוה ןוא עיראטסיה עלאנימירק ןריסראפניא וצ ןלאווסיוא ערעדנא ןלעטשטסעפ ,ןקוקרעביא ד 

 ס’יטיס יד ןיא ןטסאפ יד ןרעכעה ןוא ןעמענפיוא עטגיטכעראבכיילג ןרעסעבראפ ,ןפארטש  רעדא ןרענימראפ ןוא ,רעטנגעג רעביא ןסראסיר ןופ גנולייט עטגיטכעראבכיילג ןענעפע ,טפארקסטעברא  לענאשיעפויקא רעדא טלאהעג ןטארסיוא .גנולייטוצ 

קסעט יד ףיוא דואק א טגיילעג ךיוא טלאוו גאלשראפ יד – ןוא תודחא עסאר ףיוא טפארק 

 ןיא ןראוועג טכאמעג זיא סאוו ,גנוגיטכעראבכיילג 2020 טסעט יד טלאוו ,גאלשראפ יד רעטנוא . – טפארק אבכיילג עסאר ןופ סיפא יד ןיא ןענופעג ךיז גנוגיטכעראבכיילג ןוא תודחא עסאר ףיוא ןוא גנוגיטכער ריעשט רעמ רעדא ןייא ךרוד טריפעגנא ןראוועג – גנוגיטכעראבכיילג ףישט יד ךרוד ןעמונעגפיוא ןענאזרעפ

 ףישט יד ךרוד ןעמונעגפיוא רעדילגטימ ערעדנא ןוא ראיעמ יד טימ סעומשרעביא ךאנ ריציפא קסעט יד .ןרוטנעגא טעברא רעייז טימ םענייאניא ריציפא גנוגיטכעראבכיילג – תודחא עסאר ףיוא טפארק 

 ןוא רעטמאאב גנוגיטכעראבכיילג ףישט יד וצ תוצע יסילאפ טלעטשעגוצ סאוו גנוגיטכעראבכיילג ןוא  .גנוגיטכעראבכיילג עסאר ןרעמראפ וצ ןוואורפ סגנוריגער טעבראעגסיוא 

ןאלפ גנוגיטכעראבכיילג עסאר 

איעמ רעד זא טרעדאפעג טלאוו גנורעסעבראפ ענעגאלשעגראפ יד יטיס א ןכאמ לאז ר – עסאר עטיירב  יד .ראי ייווצ עדעי רענעלפ גנוגיטכעראבכיילג עסאר רוטנעגא ןכאמ וצ ןרוטנעגא ןוא ןאלפ גנוגיטכעראבכיילג יטיס – יוו ,רענעלפ גנוגיטכעראבכיילג עסאר רוטנעגא יד ןוא ןאלפ גנוגיטכעראבכיילג עסאר עטיירב וא טריציפיטנעדיא טלאוו ,ןביוא טרעדלישעג ץרוק ייס ,סעיגעטארטס ןוא ןליצ יד קילבופ ןיא טריקינוימאק ן 

 ךיוא ןטלאוו רענעלפ יד .טייקגיטכערעג ןוא גנוגיטכעראבכיילג עסאר ערעסעבראפ וצ ,עגינימרעט גנאל ןוא טנגעג טנכערעגניירא ,ןעגנוטיידנא אטאד טאהעג – טירשראפ ןופ םענראפ יד ןטסעמ וצ ,סקירטעמ לפאטש יילג עסאר ףיוא ןוא ןייזליואוו ףיוא טאה טעברא יד סאוו טקעפא יד ןגייצ ןוא טעברא גנוגיטכעראבכ  עסאר יד .טכיראב טירשראפ לעינעייב א ןיא טנכערעגניירא ןראוועג טלאוו טירשראפ יד .טייקנדישראפ  .סעצארפ ןענאלפ טעשזדאב יד ןרימראפניא וצ טלעטשעגסיוא זיא לושזדעקס ןענאלפ גנוגיטכעראבכיילג 

לושזדעקס ןוא עינילטייצ 

 ראונאי יוו רעטעפש טשינ ןראוועג טקישעג טלאוו ןאלפ עטשרע יד ןופ לעטשסיוא ןא 16 , 2024 יד טימ ,  לירפא יוו רעטעפש טשינ טקישעג ןאלפ עגיטליגדנע 26 , 2024 ןוא עטשרע ס’ראיעמ יד טימ םענייאניא , ץרוק יד .סטעשזדוב עוויטויקעזקע – סעיגעטארטס עגינימרעט ייווצ עגידנעמוק יד טריסערדא ןטלאוו 

 רעבמעטפעס ןיא ןעמוקעגראפ טלאוו טכיראב טירשראפ עלופ עטשרע יד .ןראי לעקסיפ 2026 יד .  ייז תעשב סעיגעטארטס גנוגיטכעראבכיילג רעייז ןגיילמאצ וצ ןרוטנעגא ןגיטומ וצ טכאמעג זיא עינילטייצ  ,ןוט סאד טימ ןוא ,סטעשזדוב ערעייז םאצ ןלעטש וצ סעיגעטארטס גנוגיטכעראבכיילג יד ןביולרע 

 .סטעשזדוב לעטיפאק ןוא עבאגסיוא עדייב ןרימראפניא 

 גנוגיטכעראבכיילג עסאר ףיוא ןאשימאק 

 טלעטשעגמאצ גנוגיטכעראבכיילג עסאר ףיוא ןאשימאק א טפאשעג טלאוו גנורעדנע ענעגאלשעגראפ יד  ןופ 15 אמעג ,יטיס קראי וינ ןופ רעניואוונייא סיטינוימאק יטיס קראי וינ ןופ ןקוקסיוא יד ןעגנערב וצ טכ 

 יטינוימאק ןגאלשעגראפ ןוא טריציפיטנעדיא טלאוו ןאשימאק יד .סעצארפ ןסולשאב יד וצ ןיירא  ןוא ןקוקרעביא ןוא ,סעצארפ ןענאלפ גנוגיטכעראבכיילג עסאר יד ןרימראפניא וצ ןטעטיראירפ  רוטנעגא ףיוא קילבופ ןיא ןראטנעמאק יטיס ןוא – טנכערעגניירא ,רענעלפ גנוגיטכעראבכיילג עסאר עטיירב 

 גלאפסיוא רוטנעגא ןעגנאגעגכאנ קילבופ ןיא ךיוא טלאוו ןאשימאק יד .טלמאזעג ןרעוו לאז אטאד עכלעוו  רוטנעגא רעביא סעגאלק ןעמוקאב טנעקעג טלאוו ןוא ,סעצארפ ןענאלפ גנוגיטכעראבכיילג עסאר יד טימ אוו גנוריפפיוא .ןדיישרעטנוא עסאר ןרעמראפ ןעק ס 

 סרענאשימאק 

 ןוא ראיעמ יד ךרוד ןעמאזוצ ןעמונעגפיוא טרעוו סאוו ריעשט א ךרוד ןאוועג טריפעגנא טלאוו ןאשימאק יד  ןטלאוו סרענאשימאק ףניפ .סרענאשימאק ןביז ןעמונעגפיוא טלאוו ראיעמ יד .רעקיפס ליסנואק יטיס יד ד ךרוד ןראוועג ןעמונעגפיוא ןייא .ואראב עדעי ןופ רעטערטראפ א טימ ,רעקיפס ליסנואק יטיס י 

 ןראוועג טלאוו רענאשימאק ןייא ןוא ,רעלארטפמאק יד ךרוד ןראוועג ןעמונעגפיוא טלאוו רענאשימאק  רעקיפס ליסנואק יטיס ןייא ןוא ענעמונעגפיוא לעראיעמ ןייא .טאקאוודא קילבופ יד ךרוד ןעמונעגפיוא וו ענעמונעגפיוא רעטלע ןיא רעקראי וינ ןופ ןגראז ןוא ןקוקסיוא יד ןטערטראפ וצ טרעדאפעג ןעוועג טלא 

 רעטנוא ןופ 25. 

 ןשיווצ ,טכארטאב ןיא ןעמענ טפראדעג עטמאאב עטלעוורעדסיוא עדעי טלאוו ,סעמאנפיוא ןכאמ ןיא  ןטעברא וצ גנוראפרע ןבאה רעדא ,ןופ רעטערטראפ ןענעז עכלעוו יד ןעמענוצפיוא ,ןעגנונעכער ערעדנא לטימ ,רעדנעלייא קיפיסאפ ,ןאיזא ,ןוויטאנ ,סקניטאל ,ץראווש ןענעז סאוו ןשטנעמ ,ראפ עלא ןוא ,חרזמ 

 טימ ןשטנעמ ,שילגנע ןיא טפאשנעק עטצינערגאב טימ ןשטנעמ ,ןטנארגימיא ;רילאק ןופ ןשטנעמ  ןענעז סאוו ןשטנעמ ,ערעטלע ,עכילטנגוי ,ןטנעדוטס ,סיטיליבאסיד LGBTQ ןענעז סאוו ןשטנעמ ,+ 

ופ רעניואוונייא ,ןטיפענעב קילבופ ןופ רעטלאהרעד ,טייקגיטכערעג ןיא טשימראפ ןוא ,גניזואה קילבופ ן  טייקגיטכערעג עסאר רעדא גנוגיטכעראבכיילג עסאר ןיא גנוראפרע ןבאה עכלעוו ןשטנעמ .ערעדנא .ןרעוו טנכערעג ךיוא ןענעק