שטים צעטל פראגע 1 :#צולייגן א דעקלעראציע פון ווערדן צו אנווייזן די רעגירונג דער פארשלאג וואלט געטוישט די ניו יארק סיטי טשארטער צו:

BALLOT QUESTIONS

Three questions will appear on your ballot November 8, 2022. Learn more about what’s on your ballot below.

שטים צעטל פראגע 1 :

צולייגן א דעקלעראציע פון ווערדן צו

שטים צעטל פראגע 1 :#צולייגן א דעקלעראציע פון ווערדן צו אנווייזן די רעגירונג דער פארשלאג וואלט געטוישט די ניו יארק סיטי טשארטער צו:  

צולייגן אן אריינפיר, וואס וואלט געווען אן אריינפיר דערקלערונג פון ווערדן און ווייטע בליק צילנדיג צו “א  גערעכטע און גלייכע סיטי פאר אלע” ניו יארקער; און  

אריינגערעכנט אין די אריינפיר אז די סיטי מוז שטארק ארבעטן צו פאררעכטן “פארגאנגענע און  אנגייענדע שאדן און צו איבערבויען, פאררעכטן און ווידער פלאנען אונזער יסודות, געביידעס, אנשטאלטן,  און געזעצן צו פארשפרייטן גערעכטיגקייט און גלייכברעכטיגונג פאר אלע ניו יארקער.”  

די אריינפיר איז געמאכט צו אנווייזן סיטי רעגירונג מיט ערפולן אירע פליכטן.  

זאל די פארשלאג ווערן אנגענומען?  

 עגארפ לטעצ םיטש 1 :#גנוריגער יד ןזייוונא וצ ןדרעוו ןופ עיצארעלקעד א ןגיילוצ  רעטראשט יטיס קראי וינ םוצ ריפניירא ןא טכאמ גאלשראפ יד 

 רעדא קעווצ ריא טרעלקרע סאוו טנעמוקאד עלאגעל א ןופ ביוהנא םייב עיצארעלקעד א זיא ריפניירא ןא  וינ ןביולרע טעוו ריפניירא ןא ןגיילוצ .ריפניירא ןא טצעי טשינ טאה רעטראשט יטיס קראי וינ יד .ןליצ טכאמעג ןדרעוו עלאטנעמאדנופ ןופ עיצארעלקעד ןוא קילב א ןעמוקאב וצ רעקראי יטיס ןזייוונא וצ  .ןטכילפ עריא ןלופרע טימ גנוריגער 

:ןענייל טעוו רעטראשט יטיס קראי וינ םוצ ריפניירא סאד 

ריפניירא 

 ,עיטארקאמעד עסאר ערערעמ א זיא יטיס רעזנוא זא ןרעלקרעד ,יטיס קראי וינ ןופ ןשטנעמ יד ,רימ רעאב רימ .טייקראטש רעזנוא זיא טייקנדישראפ רעזנוא זא ןוא ,ןרוטלוק יד ןריטקעפסער ןוא ן  רימ ןוא ,םייה רעייז דנאל יד ןפורעג ןבאה סאוו ןוא ןפור סאוו עלא ןופ סעיראטסיה ןוא ,ןכארפש  .טייקטסעפ ,טייקראטש ,ןעקנאדעג עלאנאיצולאווער רעייז ןרעייפ 

נ עדעי ןופ ןעגנורעייטשייב ןוא ,ןטנאלאט ,דרעוו יד ואוו יטיס א ןייז וצ ןבערטש רימ טרעוו רעקראי וי  ,טייקראטש יטינוימאק ,תודחא ןוא גנוגיטכעראבכיילג ואוו ןוא ,ןעמונעגנא ןוא טנעקרענא  עכלעוו וצ ןטראדנאטס עדנעגייבמוא יד זיא רעקראי וינ עדעי ראפ טייהנגעלעג ןוא ,טייקכילגנעגוצ יוורעס ןוא ,סענזיב ,גנוריגער ןופ טכיזניה עדעי ןיא וצ ןרעפטנע ןפראד רימ .ירעווילעד ס 

 וצ טייהנגעלעג יד טאה יטיס קראי וינ ןיא טניואוו סאוו שטנעמ עדעי זא ןרעכיזראפ וצ ןבערטש רימ  :טימ ןעילב 

)א( ;טנעמנארייוונע ןבעל עדנעטלאהנא ןוא ,עטנוזעג ,ערעכיז א 

 ןוא סעדייבעג עכילגנעגוצ ןוא טעטילאווק ךרוד טריוורעס טנגעג עקראטש א )ב( סעסיוורעס ;עימאנאקע עלאקאל עטסעפ א ךיוא יוו 

 ןוא טגנאלאב רעדעי ואוו ,יטיס קראי וינ סיואכרוד רעטרע קילבאפ עכילניירפ ןוא עדנעילב )ג( ;ןייגמוא טייהרעיירפ ךיז ןעק 

;טייקכייר ןעיובפיוא ןוא שימאנאקע טגייטש וצ גיטיונ ןסראסיר )ד( 

 עגיליב ןוא ,עטצישאב ,עטרעכיזראפ )ה( ;רעזייה 

עלארוטלוק ןוא טעטילאווק )ו( – ילרוא טנכערעגניירא ,סעציטש עכילטנגוי ןוא רעדניק עגיטליג 

דליישט – ירפ ןוא דאה – ;ןאשיעקוידע סאלק עטפלעווצ זיב ןטראגרעדניק 

רוטלוק ןוא עגידמעראברעד )ז( עדנלעטשוצ טייהטנוזעג עשיטסייג ןוא ,אמוארט ,טייהטנוזעג 

 ;ריעק 

ןוא ;ןסולשאב גנוריגער ןיא ןעמענלייטנא דנטיידאב וצ טייהנגעלעג ןוא טירטוצ )ח( .גנולדנאהאב עלופטקעפסער ןוא ,עכילטנרא ,עכילשטנעמ )ט(

 יד ןופ רעטרע עלאנאיצידארט יד ףיוא ןציז יטיס קראי וינ זא ןענעקרענא רימ עלעניגירא  ןצישאב ךרוד דנאל יד ןופ טלאהנא רעייז ןריטקעפסער וצ ןבערטש רימ ןוא ,עפאנעל יד ,רעניואוונייא .ןכאז עגידעבעל עלא ןוא טנעמנארייוונע רעזנוא 

 ס’דנאל רעזנוא ןופ לייט ןרימראפ סאוו טירש עטכעלש ןוא תולווע ערעווש יד ןענעקרענא רימ  סאוו םסילאינאלאק יד ,טכענק ענאקירפא ןופ טעברא ענעגנואווצעג יד טנכערעגניירא ,עיראטסיה  ןלאצאב גונעג טשינ ןוא ןצעשגנירג סאד ,דנאל רעייז ןופ ןשטנעמ עוויטאנ טקישראפ טאה טנארגימיא ערעדנא ןוא ,גנוראפשנייא עפורג ,גנולייטוצ עסאר עיצאנימירקסיד יד ןוא ,סרעטעברא  ,סעפורג עטגיטייזאב ראפ ןא רעטייוו טייג סאוו טייקכיילגמוא עשימעטסיס ןוא ןטאטדלאוועג ןטראס  עשיפיסאפ ,ענאיזא ,סקניטאל ,עוויטאנ ,עצראווש ,וצ טצינערגאב טשינ רעדא ,טנכערעגניירא נעלזניא ,ןטעטיראנימ עזעיגילער ,ןעיורפ ,רילאק ןופ ןשטנעמ ערעדנא ןוא ,ע’חרזמ לטימ ,ערע  ןענעז עכלעוו ןשטנעמ ,ןטנארגימיא LGBTQ ןענעקרענא רימ .סיטיליבאסיד טימ ןשטנעמ ןוא ,+ 

 ןוא סעדייבעג ס’טייהשטנעמ ןופ ליפיוזא ןופ דוסי םייב ןענעז ןטייקכיילגמוא עשימעטסיס יד זא ךיוא אטשנא ןוא ,עכילטפאשלעזעג ,עלענאשואמע ,עשיזיפ עקראטש טכאזרואראפ ןבאה ןוא ,ןטל  ךיוא ןבאה ייז .סיטינוימאק ןוא ,סעילימאפ ,ןשטנעמ וצ אמוארט ןוא ןדאש עשיגאלאכיספ  תורוד ערערעמ ןוא טייהנגעלעג עשימאנאקע ןופ טסולראפ ערעטיירפשראפ ןיא טריטלוזער דאש יד ןופ ןטקעפא יד .םוטכייר ןענעז רימ .דנצעזראפ ןוא ,שימעטסיס ,טצירקעגנייא ףיט ןענעז ן  רעדא ענעגנאגראפ ןופ גנוליפשרעביא סאד ןדיימראפ וצ טרעדאפעג זיא טכיזפיוא זא ךאוו ן’פיוא  ןוא ענעגנאגראפ יד ןטכערראפ וצ קראטש ןטעברא ןזומ רימ .ןדאש עדנעייגנא ןופ גנורעגרעראפ רעביא וצ ןוא ןדאש עדנעייגנא ,סעדייבעג ,תודוסי רעזנוא ןענאלפ רעדיוו ןוא ןטכערראפ ,ןעיוב  .רעקראי וינ עלא ראפ גנוגיטכערבכיילג ןוא טייקגיטכערעג ןטיירפשראפ וצ ןצעזעג ןוא ,ןטלאטשנא 

 יטיס רעזנוא ןופ גנוריפנא יד ןזייוונא טעוו ריפניירא יד ןיא טלעטשעגקעווא ןרעוו עטגינייאראפ יד לעמ ןוא גנוריגער ןוא ,ןעגנורעדאפ ,ןטכילפ יד סיוא טריפ יטיס יד יוזאיוו ןעמעראפ ןוא ןד  .רעטראשט יד ןיא טלעטשעגקעווא ןטכער יד טצישאב ןוא ןא טלאה ןוא ,ןטייקכילטראווטנאראפ 

 עטגיטכעראבכיילג א ןעיוב וצ שטנואוו רעזנוא ןיא טגינייאראפ ,יטיס קראי וינ ןופ ןשטנעמ יד ,רימ ס עגידרעוו ןוא ,טנייה ןוא לאמא ןופ ,רעקראי וינ יד ןופ טעברא ערעווש יד ןענעקרענא ,עלא ראפ יטי 

 רעקראי וינ יד ןופ ןעגנורעייטשייב יד ןרעאב ,גנוגיטכעראבכיילג עסאר ראפ טפמעקעג ןבאה סאוו  ,טעשטומעג ,טפמעקעג ןבאה סאוו עלא ןביולאב ןוא ,טייהיירפ ןופ ןעמאנ יד ןיא ןטילעג ןבאה סאוו וא ערעייז ףיוא רימ ןעייטש ,ןעמאזוצ .יטיס ערעסעב א ןוא ןבעל ערעסעב א ראפ טמיורטעג ן 

 ערעזנוא ,זנוא ראפ ןגראמירפ עגיטכיל א וצ טייקטסעפ א טימ רעטייוו ךיז ןקור רימ תעשב ןעלסקא .תורוד עגידרעטייוו ןוא ,רעדניק 

ןזייוונא וצ ןראוועג טצונעג טלאוו ריפניירא ענעגאלשעגראפ יד וצ יוזיוו ףיוא עטמאאב ןוא ןרוטנעגא יטיס 

 טשינ טלאוו סע .סטידוא ןוא ןטכיזרעביא םארגארפ ,ןענאלפ וצ ןדניבראפ ןטכילפ ערעייז ןריפסיוא  יד רעדא ןענימרעט עריא ןריסראפניא וצ טירש ןופ טכער עטקערידמוא רעדא עטקעריד א טכאמעג ןופ גנוגנידאב ערעדנא עכלעוו ייס ןופ ןענימרעט עיצאקיפיטרעס טימ טפארק ןיא ןיירא טלאוו סע .ץעזעג 

.רעטראשט םוצ גנוגיטכערראפ אזא טגיטכעראב ןבאה עטלעוורעדסיוא יד זא