Pytanie nr 2 do poddania pod głosowanie: Ustanowienie biura, planu i komisji ds. równości rasowej

BALLOT QUESTIONS

Three questions will appear on your ballot November 8, 2022. Learn more about what’s on your ballot below.

Pytanie nr 2 do poddania pod głosowanie: Ustanowienie biura, planu i komisji ds. równości rasowej

Propozycja ta dotyczy następujących zmian w Statucie Miasta:

Wymóg opracowania co dwa lata planów dotyczących równości rasowej dla całego miasta i poszczególnych agencji. Plany dotyczyłyby ukierunkowanych strategii i celów w zakresie zwiększenia równości rasowej oraz zmniejszenia lub wyeliminowania nierówności rasowych;

Ustanowienie Biura ds. Równości Rasowej (Office of Racial Equity) i wyznaczenie Głównego Urzędnika ds. Równości (Chief Equity Officer), aby promować sprawiedliwość rasową i koordynować proces planowania w mieście. Biuro wspierałoby agencje miejskie w poprawie dostępu do usług i programów miejskich dla tych osób i społeczności, które ucierpiały w wyniku poprzednich polityk lub działań, a także gromadziłoby i raportowało dane dotyczące sprawiedliwości;

oraz

Ustanowienie Komisji ds. Równości Rasowej (Commission on Racial Equity), mianowanej przez urzędników wybieranych przez Miasto. Przygotowując nominacje do tej Komisji urzędnicy musieliby wziąć pod uwagę kandydatów będących przedstawicielami społeczności lub mających doświadczenie w obronie różnorodnych społeczności. Komisja wskaże i zaproponuje priorytety dotyczące procesu planowania w sprawach związanych z równością rasową oraz przeglądu agencji i ogólnomiejskich planów dotyczących równości rasowej.

Czy ta propozycja zostanie przyjęta?

Niniejsza propozycja dotyczy utworzenia Biura ds. Równości Rasowej (Office of Racial Equity), opracowania ogólnomiejskiego Planu Równości Rasowej w cyklu dwuletnim, oraz utworzenia Komisji ds. Równości Rasowej (Commission on Racial Equity), mającej reprezentować potrzeby społeczności i dokonywać publicznego przeglądu ogólnomiejskiego Planu Równości Rasowej. Równość rasowa oznacza osiągnięcie równości ze szczególnym uwzględnieniem ras i przecinających się cech, oraz obejmuje proces wypełniania luk w dobrostanie istniejących między grupami rasowymi, celem zapewnienia większej równości dla wszystkich.

W strukturach administracji Nowego Jorku nie istnieje agencja, której głównym zadaniem jest tworzenie i promowanie sprawiedliwości, z naciskiem na sprawiedliwość rasową. Niniejsza propozycja ustanawia ramy do planowania i oceny starań władz miasta na rzecz promowania równości.

Biuro ds. Równości Rasowej

Proponowana poprawka dotyczy utworzenia Biura ds. Równości Rasowej (Office of Racial Equity), kierowanego przez mianowanego przez burmistrza Głównego Urzędnika ds. Równości (Chief Equity Officer), urzędującego na poziomie szefa agencji lub zastępcy burmistrza. Zadaniem Biura byłaby współpraca z każdą agencją miejską w zakresie szkoleń oraz pomocy ej w kwestii równości rasowej. Co dwa lata każda agencja miejska, pod kierunkiem Biura ds. Równości Rasowej, opracuje agencyjny Plan Równości Rasowej.

Zadaniem Biura byłoby włączenie Planu Równości Rasowej opracowanego przez daną agencję do ogólnomiejskiego Planu Równości Rasowej. Biuro ustanawiałoby standardy dla agencji w zakresie gromadzenia i raportowania danych w celu pomiaru luk i różnic w dobrobycie na poziomie rasowych, etnicznych lub wszelkich innych grup i społeczności. Biuro ds. Równości Rasowej określiłoby „dzielnice priorytetowe”, które należy uwzględnić ze szczególną uwagą w planach dotyczących równości rasowej, w oparciu o zidentyfikowane rozbieżności w kwestiach dotyczących sprawiedliwości, zdrowia, obciążeń społeczno-ekonomicznych, czy też nieproporcjonalnego negatywnego wpływu na potencjał dzielnicy, wywieranego przez przyszłe wydarzenia, mogącego zaostrzyć te rozbieżności.

Oprócz swojej roli w procesie tworzenia Planu Równości Rasowej, Biuro ds. Równości Rasowej opracuje program Ogólnomiejski Projekt Dostępu (Citywide Access Design program), którego zadaniem będzie zwiększenie sprawiedliwego dostępu i zmniejszenie barier w dostępie do programów, usług, komunikacji i procesu podejmowania decyzji przez Miasto. Biuro ds. Równości Rasowej będzie wspomagać agencje w ustalaniu priorytetów przy opracowywaniu i wdrażaniu polityk i praktyk mających na celu przeciwdziałanie „marginalizacji” jednostek lub społeczności, co może obejmować prace skoncentrowane na ograniczeniu wykorzystywania historii kryminalnej i sprawdzania przeszłości, ustanawianie alternatyw do egzekwowania kar, zwiększyć sprawiedliwe zatrudnianie i awans w sile roboczej miasta, stworzyć sprawiedliwą dystrybucję zasobów między dzielnicami oraz zmniejszyć bądź wyeliminować segregację płacową lub zawodową.

Elementem propozycji jest także skodyfikowanie Grupy Zadaniowej ds. Włączenia Rasowego i Równości Rasowej (Taskforce on Racial Inclusion and Equity), która została utworzona w 2020 r. Zgodnie z tą propozycją Grupa Zadaniowa ds. Włączenia Rasowego i Równości Rasowej działałaby przy Biurze ds. Równości Rasowej i była kierowana przez co najmniej jednego z przewodniczących wyznaczonych przez Głównego Urzędnika ds. Równości, w porozumieniu z burmistrzem i innymi członkami wyznaczonymi przez owego Urzędnika we współpracy z ich agencjami macierzystymi. Grupa Zadaniowa ds. Włączenia Rasowego i Równości Rasowej służyłaby doradztwem politycznym Głównemu Urzędnikowi ds. Równości i koordynowałaby wysiłki rządu na rzecz zwiększenia równości rasowej.

Plan Równości Rasowej

Proponowana poprawka wymagałaby od burmistrza stworzenia ogólnomiejskiego Planu Równości Rasowej, a od agencji –tworzenia agencyjnego Planu Równości Rasowej co dwa lata. Ogólnomiejski Plan Równości Rasowej i agencyjny Plan Równości Rasowej, jak opisano powyżej, zidentyfikowałyby i publicznie obwieszczałycele i strategie, zarówno krótko-, jak i długoterminowe, mające na celu poprawę równości rasowej i sprawiedliwości. W powyższych Planach miałyby również znajdować się wskaźniki danych, w tym mierniki na poziomie dzielnic, mierzące stopień postępów prac na rzecz równości rasowej, i pokazać wpływ tych prac na poziom życia i dysproporcje. Postępy te byłyby uwzględniane w dwuletnim sprawozdaniu z postępów. Harmonogram planowania na rzecz równości rasowej ma strukturę zapewniającą informacje o procesie planowania budżetu.

Ramy czasowe i harmonogram

Projekt pierwszego planu zostanie przedłożony najpóźniej do 16 stycznia 2024 r., a plan ostateczny – do 26 kwietnia 2024 r., wraz z budżetem wstępnym i wykonawczym prezydenta. Strategie krótkoterminowe dotyczyłyby nadchodzących dwóch lat podatkowych. Pierwszy pełny raport z postępów pojawiłby się we wrześniu 2026 r. Wskazane ramy czasowe mają na celu zachęcenie agencji do tworzenia strategii kapitałowych podczas kompilowania budżetów, a czyniąc to, pozwala tym strategiom kapitałowym na informowanie zarówno o wydatkach, jak i budżetach kapitałowych.

Komisja ds. Równości Rasowej

Proponowana poprawka stworzyłaby Komisję ds. Równości Rasowej, w skład której weszłoby piętnastu mieszkańców Nowego Jorku, a której zadaniem byłoby włączenie szeregu perspektyw społeczności Nowego Jorku w przebieg procesów decyzyjnych.

Zadaniem Komisji ds. Równości Rasowej (Commision on Racial Equity) byłoby wskazanie i zaproponowanie priorytetów dla społeczności w celu informowania o procesie planowania na rzecz równości rasowej oraz dokonanie przeglądu i publicznego skomentowania planów agencji i ogólnomiejskiego planu równości rasowej, w tym typu danych, które należy gromadzić. Komisja miałaby również oficjalnie śledzić przestrzeganie przez agencję procesu planowania na rzecz równości rasowej i mogłaby przyjmować skargi dotyczące takiego postępowania agencji, które mogłyby pogłębiać różnice rasowe.

Członkowie komisji

Na czele Komisji stanie przewodniczący powoływany wspólnie przez burmistrza i marszałka rady miejskiej. Burmistrz wyznaczy siedmiu członków komisji, a pięciu członków komisji będzie mianowanych przez marszałka rady miejskiej, przy czym każda dzielnica (borough) będzie miała swojego przedstawiciela. Jeden członek komisji byłby mianowany przez Kontrolera i jeden przez Rzecznika Praw Obywatelskich. Jedna osoba mianowana przez burmistrza i jedna mianowana przez przewodniczącego rady miejskiej będą reprezentować perspektywy i obawy nowojorczyków w wieku poniżej dwudziestego piątego roku życia.

Dokonując nominacji, każdy wybrany urzędnik musiałby wziąć pod uwagę, między innymi, kandydatów będących

przedstawicielami lub mającymi doświadczenie w obronie osób czarnoskórych, rdzennych Amerykanów, osób o tożsamości kulturowej lub etnicznej Ameryki Łacińskiej, Azji, wysp Pacyfiku, Bliskiego Wschodu i innych osób kolorowych, imigrantów, osób z ograniczoną biegłością w porozumiewaniu się w języku angielskim, osób z niepełnosprawnością, studentów, młodzieży, osób w podeszłym wieku, osób LGBTQ+, osób będących w konflikcie z prawem, beneficjentów świadczeń publicznych, mieszkańców mieszkań komunalnych i innych. Należy również wziąć pod uwagę osoby, które mają doświadczenie w zakresie równości rasowej lub sprawiedliwości rasowej.