Pytanie nr 1 do poddania pod głosowanie: Dodanie deklaracji w sprawie wartości, którymi mają się kierować władze miasta

BALLOT QUESTIONS

Three questions will appear on your ballot November 8, 2022. Learn more about what’s on your ballot below.

Pytanie nr 1 do poddania pod głosowanie: Dodanie deklaracji w sprawie wartości, którymi mają się kierować władze miasta

Propozycja dotyczy zmiany Statutu Miasta Nowy Jork (New York City Charter) w następujący sposób:

Dodanie preambuły, która byłaby wstępną deklaracją wartości i wizji dążenia do „miasta sprawiedliwego i zapewniającego równość dla wszystkich” nowojorczyków;

oraz

Zawarcie w preambule stwierdzenia, że miasto musi starać się naprawić „minione i istniejące szkody oraz zrekonstruować, zrewidować i wymyślić na nowo nasze fundamenty, struktury, instytucje i prawa, dążąc do sprawiedliwości i równości praw wszystkich nowojorczyków”.

Preambuła ma stanowić wskazówkę dla władz miasta w wypełnianiu ich obowiązków.

Czy ta propozycja zostanie przyjęta?

Ta propozycja dotyczy zmiany Statutu Miasta Nowy Jork (New York City Charter) poprzez dodanie preambuły.

Preambuła to oświadczenie na początku dokumentu prawnego, które wyjaśnia jego przeznaczenie lub cele. Statut Miasta Nowy Jork nie zawiera obecnie preambuły. Dodanie preambuły pozwoliłoby

wizję i deklarację fundamentalnych wartości, którymi mają kierować się władze miasta przy wypełnianiu swoich obowiązków.

Preambuła Statutu Miasta Nowy Jork miałaby brzmienie:

Preambuła

My, mieszkańcy Nowego Jorku, deklarujemy, że nasze miasto jest wielorasową demokracją i że nasza różnorodność jest naszą siłą. Szanujemy i uznajemy różnorodność kulturową, językową i historyczną wszystkich, którzy nazywali i nazywają tę ziemię swoim domem, i składamy hołd ich rewolucyjnej wyobraźni, odwadze i konsekwencji.

Dokładamy starań, żeby być miastem, w którym wartość, talenty i wkład każdego nowojorczyka są uznawane i akceptowane, a równość i integracja, kompetencje społeczności, dostępność i szanse dla każdego nowojorczyka są niezmiennymi standardami, za które jesteśmy odpowiedzialni we wszystkich aspektach zarządzania, działalności gospodarczej i świadczenia usług.

Dokładamy wszelkich starań, aby każda osoba mieszkająca w Nowym Jorku miała możliwość rozwoju w następujących warunkach:

  1. Bezpieczne, zdrowe i zrównoważone środowisko życia;
  2. Prężne otoczenie, obsługiwane przez wysokiej jakości i powszechnie dostępną miejską infrastrukturę i usługi, a także prężną lokalną gospodarkę;
  3. Tętniące życiem i przyjazne przestrzenie publiczne w całym Nowym Jorku, w których każdy czuje się swobodnie i może się po nich bez problemu przemieszczać;
  4. Zasoby niezbędne do rozwoju gospodarczego i osiągania zamożności;
  5. Bezpieczne i dostępne cenowo mieszkalnictwo;
  6. Wysokiej jakości i dostosowane kulturowo wsparcie dla dzieci i młodzieży, w tym edukacja od żłobków i przedszkoli po klasy maturalne;
  7. Empatyczna i wrażliwa kulturowo opieka zdrowotna, terapeutyczna i psychiatryczna;
  8. Dostęp i możliwość istotnego uczestnictwa w podejmowaniu decyzji przez władze; oraz
  9. Humanitarne, empatyczne i oparte na szacunku traktowanie.

Zdajemy sobie sprawę, że miasto Nowy Jork leży na tradycyjnych terytoriach pierwotnych mieszkańców, Lenape, i staramy się szanować ich dziedzictwo, chroniąc nasze środowisko i wszystkie żywe istoty.

Uznajemy rażącą niesprawiedliwość i okrucieństwa, które stanowią część historii naszego kraju, w tym przymusową pracę zniewolonych Afrykanów, kolonializm, który spowodował rugowanie rdzennej ludności z jej ziem, brak poszanowania i odpowiedniego wynagradzania pracy imigrantów oraz dyskryminację, segregację rasową, masowe uwięzienia i inne formy przemocy i systemowej nierówności, których nadal doświadczają zmarginalizowane grupy, w tym między innymi osoby czarnoskóre, rdzenni Amerykanie, osoby o tożsamości kulturowej lub etnicznej Ameryki Łacińskiej, Azji, wysp Pacyfiku, Bliskiego Wschodu i inne osoby kolorowe, kobiety, mniejszości religijne, imigranci, osoby LGBTQ+ oraz osoby z niepełnosprawnością. Zdajemy sobie również sprawę, że te systemowe niesprawiedliwości leżą u podstaw zbyt wielu struktur i instytucji społecznych oraz spowodowały głębokie fizyczne, emocjonalne, społeczne i psychologiczne szkody i traumę u poszczególnych osób, rodzin i społeczności. Spowodowały również powszechną utratę możliwości rozwoju ekonomicznego oraz budowania międzypokoleniowej zamożności. Skutki tych szkód są głęboko zakorzenione, systemowe i trwałe. Zawsze pamiętamy, że trzeba zachować czujność, aby zapobiec nawrotowi minionych krzywd lub pogłębianiu istniejących. Musimy działać w sposób celowy, aby naprawić wspomniane minione i istniejące szkody oraz zrekonstruować, zrewidować i wymyślić na nowo nasze fundamenty, struktury, instytucje i prawa, dążąc do sprawiedliwości i równości praw wszystkich nowojorczyków.

Te wspólne wartości, określone w niniejszej preambule, będą przyświecać działaniom samorządu miejskiego oraz kształtować sposób, w który Miasto wypełnia swoje obowiązki, zobowiązania i uprawnienia oraz realizuje i chroni prawa określone w niniejszym statucie.

My, mieszkańcy Nowego Jorku, zjednoczeni w naszym postanowieniu budowy sprawiedliwego miasta dla wszystkich, doceniamy wysiłki tych nowojorczyków, w przeszłości i obecnie, którzy walczyli o sprawiedliwość rasową i sprawiedliwość społeczną, szanujemy wkład tych nowojorczyków, którzy cierpieli w imię wolności i uznajemy wszystkich, którzy walczyli o lepsze życie w lepszym mieście i o nim marzyli. Wspólnie opieramy się na ich dokonaniach, odważnie zmierzając w kierunku lepszego jutra dla nas, naszych dzieci i przyszłych pokoleń.

Proponowana preambuła miałaby służyć jako wytyczna dla miejskich instytucji i urzędników w wykonywaniu ich obowiązków związanych z planowaniem, przeglądem programów i audytami. Nie tworzyłaby bezpośredniego ani pośredniego prawa do działania zmierzającego do egzekwowania jej postanowień ani postanowień jakiegokolwiek innego aktu prawnego. Weszłaby w życie z chwilą stwierdzenia, że elektorzy zatwierdzili takie zmiany Statutu.